Mikä on CODA?

On olemassa pieni yhteisö, joka tunnetaan nimellä CODA. Se on lyhennys englanninkielisistä sanoista Children of Deaf Adults, jolla viitataan kuurojen vanhempien kuuleviin lapsiin. CODA on yksi niistä ryhmistä kuurojen, kuurosokeiden, fantastic-e1398865782976kuuroutuneiden ja huonokuuloisten ohella, joille viittomakielellä on elämässä varsin suuri merkitys ja joka tuntee kuurojen kulttuurin varsin hyvin.

On äärimmäisen tavanomaista, että kuurolle vanhemmalle tai kuuroille vanhemmille syntyy kuulevia lapsia. Näissä perheissä kuurojen ja kuulevien maailmat kohtaavat aivan ainutlaatuisella tavalla, mikä toisaalta tuo perheen elämään tavattomasti rikkautta, mutta toisaalta myös haasteita kommunikaation ja vanhemmuuden suhteen. Koska kieli on eräs tärkeimmistä kulttuurin muodostavista elementeistä, on se juurikin se asia, joka tekee kuurojen viittomakieltä käyttävästä yhteisöstä niin tiiviin. Usein kuitenkin unohdetaan täysin se, että viittomakieltä saattaa puhua äidinkielenään sellainenkin henkilö, joka ei itse ole kuuro, mutta jonka perheenjäsen tai perheenjäsenet ovat kuuroja. Tällöin on hyvinkin tavallista, että viittomakielisessä ympäristössä varttuvan kuulevan CODA-lapsen ensimmäinen todellinen äidinkieli on viittomakieli. Usein CODA-lapsi oppii viittomaan ennen puhumaan oppimista, mutta näin ei aina ole, vaan kussakin perheessä vallitsevat ennakkoasetelmat vaikuttavat pitkälti siihen, kuinka hyvin kuuleva lapsi omaksuu viittomakielen. Joissain perheissä kuuleva lapsi ei välttämättä koskaan opi viittomakieltä täysin, mikä saattaa näkyä turhautumisena ja kommunikointivaikeuksina kuurojen vanhempien ja kuulevien lasten välillä. Toisaalta nykyään myös CODA:t saavat tarvittaessa tukea ja opetusta viittomakielessä.

CODA-lapsille on tyypillistä se, että he usein ajautuvat toimimaan vanhempiensa tulkkeina ollen siten eräänlainen linkki vanhempiensa ja kuulevan maailman välillä. Toisaalta tulkkina toimiminen voi olla tavattoman rasittavaa ja sysätä jopa liian paljon vastuuta lapsen harteille, mutta toisaalta CODA-lapsille tarjoutuu mahdollisuus nauttia kahden eri maailman kielellisestä ja kulttuurillisesta rikkaudesta. Usein CODA-lasten kuurot vanhemmat osallistavat lastansa kuurojen aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Samaan aikaan kuulevat lapset kuitenkin toimivat osaltaan kuulevien maailmassa käyden kuulevien koulua, viettäen aikaa kuulevien ihmisten seurassa ja osallistuen kuulevien aktiviteetteihin ja tapahtumiin. Monet CODA-lapset tuntevatkin kuuluvansa jonnekin kuurojen ja kuulevien maailman välimaastoon. Tämän vuoksi onkin perustettu erilaisia kuuleville kuurojen vanhempien lapsille tarkoitettuja yhdistyksiä, joista voi saada vertaistukea tarvittaessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*